http://www.evangeliodeldia.org Laicos-por-el-Bautismo: August 2008

Laicos-por-el-Bautismo

Name:
Location: Barcelona, Cataluña, Spain

Wednesday, August 27, 2008

confiar i donar-se a Crist, "aquell que mai no falla"

El Papa convida cristians a confiar i donar-se a Crist, "aquell que mai no falla"
VATICÀ, 24 ag. 08 / 06:06 am (ACI).- Est migdia milers de persones es van reunir a la plaça central de Castelgandolfo per resar el Ángelus dominical amb el Papa Benedicto XVI que va recordar que la figura de Jesús és fonamental per a tot cristià ja que per ell val la pena deixar-lo tot i sempre estarà en el nostre costat.
"Crist és el verdader 'tresor' pel qual val la pena sacrificar-lo tot; Ell és l'amic que mai no ens abandona perquè coneix les esperances més íntimes del nostre cor", va ser l'exhortació que el Pontífex va fer extensiva a tots els cristians en meditar l'Evangeli hodierno.
En efecte el Sant Pare va fer seves la resposta de l'Apòstol Pedro a la pregunta de Jesús sobre la seva pròpia identitat. "Jesús és el 'Fill del Déu viu', el Messies promès, vingut a la terra per oferir a la humanitat la salvació i per satisfer la set de vida i d'amor que habita en tot ser humà".
Més endavant el Papa va fer també una reflexió sobre l'afirmació que fa Crist davant de les resposta de Pedro: "Tu ets Pedro i sobre aquesta pedra edificaré la meva Església... ". "És la primera vegada que Jesús parla de l'Església, la missió de la qual és la realització del grandiós designi de Déu de reunir en Crist la humanitat sencera en una única família."
"La missió de Pedro i dels seus successors -va continuar el Papa- és justament la de servir a la unitat de l'única Església de Déu formada per jueus i a pagans; el seu ministeri indispensable és aconseguir que aquesta mai no s'identifiqui amb una sola nació o amb una sola cultura, sinó que sigui l'Església de tots els pobles per fer present entre els homes, marcats per innombrables divisions i contrasts, la pau de Déu i la força renovadora del seu amor".
Davant de tal responsabilitat el Papa es va dirigir als presents dient: "Cada vegada em dono més compte del compromís i de la importància del servei a l'Església i al món que el Senyor m'ha confiat. Per això us demano germans estimats i germanes que em sostinguin amb la vostra oració per a que, fidels a Crist, junts puguem anunciar i testimoniar la seva presència i el nostre temps".
Seguidament el Sant Pare va resar el Ángelus, va saludar a diverses llengües els presents i va donar|impartir la seva Benedicció Apostòlica.

confiar y darse a Cristo, "aquel que nunca falla"

El Papa invita a cristianos a confiar y darse a Cristo, "aquel que nunca falla"
VATICANO, 24 Ago. 08 / 06:06 am (ACI).- Este mediodía miles de personas se reunieron en la plaza central de Castelgandolfo para rezar el Ángelus dominical con el Papa Benedicto XVI quien recordó que la figura de Jesús es fundamental para todo cristiano pues por él vale la pena dejarlo todo y siempre estará a nuestro lado.
“Cristo es el verdadero ‘tesoro’ por el cual vale la pena sacrificarlo todo; Él es el amigo que nunca nos abandona porque conoce las esperanzas más íntimas de nuestro corazón”, fue la exhortación que el Pontífice hizo extensiva a todos los cristianos al meditar el Evangelio hodierno.
En efecto el Santo Padre hizo suyas la respuesta del Apóstol Pedro a la pregunta de Jesús sobre su propia identidad. “Jesús es el ‘Hijo del Dios vivo’, el Mesías prometido, venido a la tierra para ofrecer a la humanidad la salvación y para satisfacer la sed de vida y de amor que habita en todo ser humano”.
Más adelante el Papa hizo también una reflexión sobre la afirmación que hace Cristo ante las respuesta de Pedro: “Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia…”. “Es la primera vez que Jesús habla de la Iglesia, cuya misión es la realización del grandioso designio de Dios de reunir en Cristo a la humanidad entera en una única familia”.
“La misión de Pedro y de sus sucesores –continuó el Papa- es justamente la de servir a la unidad de la única Iglesia de Dios formada por judíos y paganos; su ministerio indispensable es lograr que ésta nunca se identifique con una sola nación o con una sola cultura, sino que sea la Iglesia de todos los pueblos para hacer presente entre los hombres, marcados por innumerables divisiones y contrastes, la paz de Dios y la fuerza renovadora de su amor”.
Ante tal responsabilidad el Papa se dirigió a los presentes diciendo: “Cada vez me doy más cuenta del compromiso y de la importancia del servicio a la Iglesia y al mundo que el Señor me ha confiado. Por esto pido a vosotros queridos hermanos y hermanas que me sostengan con vuestra oración para que, fieles a Cristo, juntos podamos anunciar y testimoniar su presencia e nuestro tiempo”.
Seguidamente el Santo Padre rezó el Ángelus, saludó en diversas lenguas a los presentes e impartió su Bendición Apostólica.